MEDLEMSLOGIN
Hvis du ikke har en profil, kan du oprette en her!

AIFs Historie

AIF (Albertslund Idrætsforening) blev stiftet 28. august 1920 og omfattede gymnastik og fodbold.Dengang var navnet Vridsløselille Idrætsforening. Dette blev i 1966 ændret til AIF.Albertslund Kommune hed dengang Herstedernes Kommune og havde i feb. 1921, 2350 indbyggere.
Den første gymnastikopvisning fandt sted om aftenen den 4. december 1921 på Roskilde Kro. Der var i alt 77 gymnaster drenge, piger, damer og herrer der deltog. Bagefter var der bal til kl. 01.00.I 1995 skrev Flemming Hemmersam bogen "En idrætsforening i lokalsamfundet", den beskriver hvordan AIF Albertslund Idrætsforening opstod, og de afdelinger der høre ind under den, der iblandt AIF gymnastikforening. De sidste mange år har AIF Gymnastik lægget blandt de foreninger i Albertslund med flest medlemmer. I Sæsonen 2010/2011 havde AIF gymnastik 928 medlemmer.
I 2011 oprettede AIF Gymnastik i samarbejde med VG39 TeamGym-afdelingen TGAV (TeamGym Albertslund/Vallensbæk), hvor alle konkurrencegymnaster fra de respektive foreninger nu er samlet.
I takt med at fitness hold blev mere og mere populære og efterspurgte i foreningen, blev det besluttet ved generalforsamlingen i 2019 at ændre foreningens navn til AIF Gymnastik & Fitness.

Foreningens struktur

AIF-GYMNASTIKAFDELING er en del af ALBERTSLUND IDRÆTSFORENING.
Gymnastikafdelingens medlemmer er forpligtet til at overholde AIF's love. Endvidere er AIF tilsluttet Danmarks Idræts Forbund og dets specialforbund, og alle medlemmer, er derfor også underkastet disse love og bestemmelser. Alle foreningens medlemmer over 15 år (der ikke er i kontingentrestance) har stemmeret ved den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges iflg. lovene.
Valgbar til bestyrelsen er dog kun medlemmer over 18 år. Alle instruktører/hjælpeinstruktører ansættes af bestyrelsen.

Foreningens samarbejdspartnere

Forbundene- DIF-DGF-DGI
DIF(Danmarks IdrætsForbund) er en sammenslutning af en lang række specialforbund (gymnastik -fodbold-håndbold m.v.)
DIF varetager en række idrætspolitiske synspunkter for de mange specialforbund, og kan bl.a. lægge pres på de lovgivende myndigheder m.h.t. lovgivningen vedr. idrætten.
Desuden har DIF kontakten til Team Danmark og Danmarks Olympiske Komite og udbyder sine egne kurser (idrætspsykologi, træningslære m.v.).
AIF Gymnastik er via medlemskab af både DGF og DGI også medlem af DIF og underlagt forbundets love.
 
 
DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger).
DGI er et landsdækkende forbund omfattende en række forskellige idrætsgrene.
Medlemskabet sker gennem Amterne, der igen er opdelt i forskellige idrætsgrene.
AIF-Gymnastik er medlem af DGI- Roskilde Amt. Gymnastikken omfatter i store træk børnegymnastik, springgymnastik, rytmisk gymnastik og aerobic. Gymnastikken i DGI er ikke opdelt i gymnastikarterne.
DGI's amter udbyder forskellige amtshold, aspiranthold og repræsentationshold, både som junior- og seniorhold. Optagelse på disse hold er betinget af, at man samtidig er aktiv på et foreningshold i amtet, og at man opfylder det gymnastiske udtagelseskrav.
DGI og DGI's amter udbyder hver for sig en lang række kurser og aktivitetstilbud. DGI råder over en række kursussteder og centre, der flittigt benyttes til kurser og stævner.
 
 
GymDanmark (Tidl. Danmarks Gymnastik Forbund).
GymDanmark er et specialforbund under DIF og optager de enkelte foreninger efter ønske. GymDanmark er opdelt i udvalg efter de respektive gymnastikarter (TeamGym, Grand Prix, Trampolin og Tumbling, MIG og KIG, RSG og breddeidræt).
De forskellige udvalg afholder mesterskaber i gymnastikarterne, og GymDanmark /DIF er de eneste, der kan afholde de officielle Danske Mesterskaber.
GymDanmark er dansk gymnastiks officielle internationale samarbejdsorgan og er medlem af de internationale sammenslutninger af gymnastik FIG, UEG og Nordens Gymnastikforbund.GymDanmark er organisator af den danske deltagelse i GYMNASTRADA.GymDanmark udbyder sine egne kurser.
GymDanmark er opdelt i forskellige kredse med repræsentanter fra de forskellige gymnastikarter og AIF-Gymnastik hører under sjællandskredsen. Kredsene afholder deres egne mesterskaber og udbyder egne kurser.

Foreningens relation til Kommunen

AIF-Gymnastikafdeling er hjemmehørende i Albertslund Kommune og er underlagt dennes regler.
Albertslund Kommune er ansvarlig for, at foreningen i kommunen tildeles ungdomstilskud og lokalefaciliteter efter Folkeoplysningslovens bestemmelser.
I samspillet i dagligdagen indgår mange parter som følger:

Foreningens møder

Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen holder møder ca. 1 gang pr. md. eller efter behov.
Møderne har et administrativt indhold og et udviklende indhold. Sekretæren skriver referat over de afholdte møder. Referat sendes til bestyrelsens medlemmer i henhold til lovene.
 
 
Udvalgsmøder.
Bestyrelsen er delt ind i udvalg, som holder møder efter behov. Referater fra disse møder sendes til bestyrelses medlemmer.
 
 
Trænermøder (instruktørmøder).
Der afholdes mindst 1 årligt instruktørmøde.
Til instruktørmøderne har instruktørerne - hjælpeinstruktørerne og bestyrelsen  mødepligt.
På disse møder drøftes spørgsmål, der berører alle i foreningen, deriblandt foreningens årlige opvisning-temaemner-lønforhold-uddannelse-forsikringer-træningsplaner-ønsker/behov m.v.
 
 
Hovedbestyrelsesmøder.
AIF består af 9 afdelinger fra følgende idrætsgrene:
(badminton-bordtennis-cricket-fodbold-gymnastik-håndbold-svømning- tennis og senioridræt). AIF ledes af en hovedbestyrelse, der består af et forretningsudvalg: hovedformand næstformand og hovedkasserer samt formanden for hver af de ovennævnte 9 afdelinger. Et forretningsudvalg bestående af hovedformand, næstformand og hovedkasser/sekretær varetager hovedafdelingens interesser i dagligdagen (hovedafdelingen).
Der holdes ca. 4 årlige møder (eller efter behov). Hovedbestyrelsens sekretær skriver referat fra møderne. Referat tilsendes hovedbestyrelsens medlemmer. AIF gymnastik er som de øvrige afdelinger repræsenteret ved formanden på ovennævnte hovedbestyrelsesmøder.
Hvis du allerede er medlem af Albertslund Gymnastik forening, kan du logge ind ved at udfylde brugernavn og adgangskode nedenfor.
Hvis du ikke er blevet medlem af Albertslund Gymnastik forening, og godt kunne tænke dig det, kan du nemt oprette dig en profil og tilmelde dig et hold. Skulle du imod forventning have problemer eller spørgsmål, kan du altid kontakte os.

Forside - Foreningen - Hold info - Fitness DropIN - Job
Tilmelding - Praktisk info - Kontakt - Sitemap
AIF Gymnastik og fitness er sponsoreret af Elternativet ApS
©opyright 2007 - 2024 AIF Gymnastik og fitness